{actor} vừa mới gặp Duy Anh Nguyen ở Hòe Nhai :">

{actor} Park Shin Hye :"> :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

{actor} vượt bên phải + k có tín hiệu đèn + đi sai làn = 1tr.2 =))))))) nice day :">